polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy i Miasta Przysucha zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  https://www.gminaprzysucha.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej urzędu Gminy i Miasta Przysucha.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon : 48 675 22 19
Fax : 48 675 21 06
e-mail : sekretariat@gminaprzysucha.pl

Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń:

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.
 • Mapy oraz mapy interaktywne.
 • Treści będących w posiadaniu naszego podmiotu, które nie zostały przez nas wytworzone/nabyte.
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Elementy niedostępne:

 • W serwisie stwierdzono brak nagłówków określających strukturę strony.
 • Na stronie zamieszczone są grafiki, których opisy są niezgodne z prezentowaną treścią
 • W serwisie stwierdzono nielogiczną kolejność podczas poruszania się po elementach.
 • Zasada kontrastu jest niedostosowana w wielu elementach strony.
 • Wybrane zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej.
 • Strona nie daje możliwości sterowani odstępami między literami, akapitami, wersami, słowami.
 • Korzystanie ze strony nie jest możliwe przy wyłącznym używaniu klawiatury.
 • Na stronie występują pułapki związane z klawiszem tabulatora.

 

Data sporządzenia Oświadczenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie Raportu monitoringu dostępności serwisu wykonanego poprzez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Samorząd bez barier” oraz  samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa  posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu
 • mapa strony 

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie Raportu monitoringu dostępności serwisu wykonanego poprzez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Samorząd bez barier” orazsamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Chojnacki

E-mail: pchojnacki@gminaprzysucha.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 6750047

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11 26-400 Przysucha
Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Plac Kolberga oraz od ul. Grodzkiej. Do wejścia od strony Placu Kolberga prowadzą schody. Wejście od ul. Grodzkiej jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Budynek nie posiada windy, dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Inne oświadczenia

Po analizie wymogów, które musimy spełnić, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu nowej strony wraz z możliwością przeniesienia danych.Na chwilę obecną tj. marzec 2021 wybrano wykonawcę i ustalono czas wdrożenia strony spełniającej kryteria dostępności według standarów WCAG 2.1  na pierwsze półrocze 2021r.

W związku z przestarzałym systemem strony internetowej www.gminaprzysucha.pl deklaracja dostępności nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.