polski angielski niemiecki
Czwartek, 08 lipca 2021 r. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety

CEL PROGRAMU

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Pozyskaj dotację z programu ''Czyste Powietrze'' dofinansowanego z WFOŚiGW

 

Lp. Nazwa kosztu Maksymalna intensywnoć dofinansowania Maksymalna kwota dotacji Maksymalna intensywność dofinansowania Maksymalna kwota dotacji Maksymalny koszt kwlifikowany
                                                  GRUPA I GRUPA II  
1 Audyt energetyczny 100% 1000 zł  100% 1000 zł  1000 zł 
 2 Dokumentacja projektowa  30%  600 zł  60%  1200 zł  2000 zł 
 3 Ekspertyzy  30%   150 zł  60%   300 zł  500 zł
 4  Podłączenie do sieci ciepłownicze wraz z przyłączem  50% 10000 zł   75% 15000 zł  20000 zł 
Pompa ciepła powietrze/woda A+   30%  9000 zł   60%  18000 zł   30000 zł
 Pompa ciepła powietrze/woda A+ +  45% 13500 zł   60%  18000 zł   30000 zł
 Pompa ciepła powietrze/powietrze A+   30%  3000 zł   60%  6000 zł   10000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej A++   45% 20250 zł    60% 27000 zł  45000 zł 
Kocioł gazowy kondensacyjny A   30%  4500 zł   60%  9000 zł  15000 zł 
10  Kotłownia gazowa(przyłącze gazowe i instalacja) A   45% 6750 zł    75% 11250 zł  15000 zł 
11   Kocioł olejowy kondensacyjny A   30%  4500 zł   60%  9000 zł  15000 zł 
12   Kocioł na węgiel B  30%  3000 zł   60%  6000 zł   10000 zł 

13 

Kocioł zgazowujący drewno A+   30%  6000 zł   60%  12000 zł   20000 zł 
14  Kocioł na pellet drzewny A+   30%  6000 zł   60%  12000 zł   20000 zł 
15   Kocioł na pellet drzewny A+  1)  45% 9000 zł    12000 zł   20000 zł 
16   Ogrzewanie elektryczne   30%  3000 zł   60%   6000 zł  10000 zł
17  Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej   30%  4500 zł   60%  9000 zł  15000 zł 
18  Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła   30%  5000 zł   60%  10000 zł  16667 zł 
19  Mikroinstalacja fotowoltaiczna   50% 5000 zł    5000 zł  10000 zł 
20  Ocieplenie przegrów budowlanych    30%  45 zł za m2   60%   90 zł za m2  150 zł za m2  
21  Stolarka okienna   30%   210 zł za m2   60%  420 zł za m2   700 zł za m2  
22  Stolarka drzwiowa   30%   600 zł za m2   60%  1200 zł za m2   2000 zł za m2  

1) Pkt 15 wchodzi w życie od 1 lipca 2021 r

Grupa I- Dochody Właściciela budynku nie przekraczają 100 000 zł rocznie 

Grupa II :

a) Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego Właściciela budynku nie przekracza 1 400 zł na miesiąc - dotyczy gospodarstw wieloosobowych  (dwie osoby i więcej)

b) Średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego Właściciela budynku nie przekracza 1 960 zł na miesiąc - dotyczy gospodarstw jednoosobowych.

Aby móc aplikować o środki  w ramach programu „Czyste Powietrze” należy się zarejestrować na Portalu Beneficjenta programu Czyste Powietrze pod adresem: https://portal.wfosigw.pl/register_of

Dokumenty do Programu „Czyste Powietrze”

 • Datę rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (dla faktur wystawionych przed datą złożenia wniosku).
 • Numery PESEL wnioskodawcy i współmałżonka.
 • Adres e-mail.
 • Nr telefonu
 • Nr rachunku bankowego.
 • Nr księgi wieczystej.
 • Nr działki
 • Powierzchnia całkowita budynku.
 • Rok uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Szacowany koszt przedsięwzięcia (piec, instalacja co. i cwu., stolarka okienne i drzwiowa, termomodernizacja) – z określeniem kosztów oraz metrażu powierzchni (okien, drzwi, ocieplenia ścian, dachu itp.)
 • Wartość rocznego dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). PIT  z 2019/2020 roku.
 • Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (dotyczy rolników).
 • Zaświadczenie o przysługującym prawie do podwyższonego poziomu dofinansowania z MGOPS w Przysusze ul. Grodzka 5, Wydział Świadczeń Rodzinnych

Dodatkowe  linki i narzędzia narzędzia:

Szczegółowe informacje dotyczące programu czyste powietrze - czystepowietrze.gov.pl

Kalkulator dotacji:  pobierz

Kalkulator grubości izolacji: pobierz

Wzory dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki oraz rozliczenia podpisanej umowy są dostępne pod adresem: https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja


  

Rozliczenie dotacji:    

 

Podstawowe dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania:

Faktura:

 • w przypadku wniosków o dofinansowanie składanych przed 15.05.2020 r. należy fakturę opisać: „dofinansowano ze środków umowy pożyczki/dotacji nr…….… z dnia..……. w ramach programu Czyste Powietrze”– (na oryginale!) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem , data i podpis (aktualna);
 • W przypadku płatności gotówką: z adnotacjami zapłacono gotówka, pozostało do zapłaty 0,00zł. Opisana na fakturze adnotacja Wykonawcy: „Pozostało do zapłaty: 0,00 zł – podpis i pieczęć Wykonawcy”(w przypadku braku takiej adnotacji na oryginalnym druku faktury);
 • W przypadku płatności przelewem potwierdzenie dokonania płatności z konta bankowego. Jeśli płatności dokonano z konta współmałżonka dodatkowo oświadczenie, że zapłata za fakturę została uregulowana ze środków własnych - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem data i podpis (aktualna);

Protokół odbioru robót wykonawcy podpisany przez Wykonawcę i Beneficjenta -  kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, data i podpis (aktualna) – dla każdego przedsięwzięcia (tj. montaż kotła, wykonanie termomodernizacji itp.)

Uwaga! Zgodnie z zapisami programu: Protokół odbioru montażu źródła ciepła dotyczy wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania.  Protokół  powinien  być podpisany  przez  instalatora  posiadającego odpowiednie uprawnienia (jeśli dotyczy) lub odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta. – wzór protokołu dostępny w linku powyżej – „wymagana dokumentacja” Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia.

Dokument (certyfikat) nowego pieca (karta produktu, etykieta energetyczna, potwierdzenia spełniania wymagań projektu ecodesign, w przypadku kotłów na węgiel lub pellet) , że spełnia wymagania programu czyste powietrze od otrzymany od Wykonawcy - kserokopia poświadczona za zgodność, data i podpis (aktualna)

Dokument (certyfikat) materiałów użytych do wykonania termomodernizacji budynku (tj. okna  o współczynniku min.  ƛ0,9 lub połaciowe o współczynniku min. ƛ 1,1; drzwi o współczynniku min. ƛ1,3; wełna, styropian o grubości zgodnej wymogami programu (https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/),  które potwierdzają spełnianie wymagań programu czyste powietrze otrzymane od Wykonawcy - kserokopia poświadczona za zgodność, data i podpis (aktualna);

Formularz Wniosku o płatność:

 • w przypadku wniosków o dofinansowanie składanych przed 15.05.2020 r. – stary wzór
 • w przypadku wniosków o dofinansowanie składanych po 15.05.2020 r. – nowy wzór

Dokument potwierdzający utylizację starego źródła ciepła (dotyczy wniosku o płatność, w którym rozliczane jest źródło ciepła) - kserokopia poświadczona za zgodność, data i podpis (aktualna);